Pomoc ve věcech zprostředkování osvojení, pěstounské péče a další.

Účelem náhradní rodinné péče je vytvoření příznivého rodinného prostředí dětem, jímž se takové péče nedostává ve vlastní biologické rodině.

Pracovníci zejména:

 • ve věcech zprostředkování osvojení a pěstounské péče:
  • vyhledávají děti, kterým je třeba zajistit péči v náhradním rodinném prostředí formou osvojení nebo pěstounské péči včetně pěstounské péče na přechodnou dobu,
  • vyhledávají fyzické osoby vhodné stát se osvojiteli nebo pěstouny včetně pěstounů na přechodnou dobu
 • přijímají žádosti od osob, které mají zájem stát se osvojiteli, pěstouny a pěstouny na přechodnou dobu – blíže životní situace žádost na osvojení, pěstounskou péči, pěstounskou péči na přechodnou dobu
 • přijímají oznámení soudu o udělení souhlasu rodiče s osvojením jejich dětí
 • přijímají oznámení osob, které se souhlasem rodiče nebo jiné osoby odpovědné za výchovu dítěte a bez rozhodnutí příslušného orgánu převzali dítě do své péče s úmyslem přijmout dítě do své trvalé péče
 • podávají návrh soudu:
  • na rozhodnutí, zda je třeba souhlasu rodiče k osvojení
  • na svěření dítěte do pěstounské péče na přechodnou dobu
  • na zachování povinnosti a práva péče o dítě a osobního styku s dítětem u rodiče omezeného ve svéprávnosti
  • na zbavení rodiče práva dát souhlas k osvojení nebo dalších povinností a práv osobní povahy, zbavil-li soud rodiče rodičovské zodpovědnosti
 • zajišťují uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče a sledují jejich dodržování,   
 • poskytují poradenskou pomoc
 • sledují vývoj dětí, které byly svěřeny do výchovy jiných fyzických osob   
 • vykonávají funkci opatrovníka nebo poručníka a činí neodkladné úkony v zájmu dítěte a jeho zastoupení v době, kdy mu soudem není ustanoven poručník nebo pokud se ustanovený poručník neujme své funkce

 

Formy náhradní rodinné péče

 

Náhradní výchova je uskutečňována formou:

 • náhradní rodinné péče (tzv. péče jiné osoby, osvojení neboli adopce, pěstounská péče, pěstounská péče na přechodnou dobu, poručnictví)
 • ústavní péče (zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, kojenecké ústavy, dětské domovy pro děti do tří let věku, dětská centra, diagnostické ústavy, dětské domovy, dětské domovy se školou, výchovné ústavy, domovy pro osoby se zdravotním postižením).


Náhradní rodinná péče (dále jen NRP) – péče o dítě, které je vychováváno jinými osobami než biologickými rodiči v prostředí, které se nejvíce podobá životu v přirozené rodině.


Formy náhradní rodinné péče:

 • svěření dítěte do péče jiné osoby
 • pěstounská péče
 • pěstounská péče na přechodnou dobu
 • osvojení
 • poručenství (s osobní péčí)