Syndrom CAN (z anglického Child Abuse and Neglect) můžeme definovat jako nenáhodný děj, který je v dané společnosti nepřijatelný či odmítaný. Jedná se o soubor nepříznivých příznaků v nejrůznějších oblastech stavu a vývoje dítěte i jeho postavení ve společnosti, především v rodině. Převážně jde o úmyslné ubližování dítěti, způsobené nejčastěji jeho nejbližšími, hlavně rodiči či lidmi odpovědnými za jeho výchovu.  Toto jednání může ve svých důsledcích vést k dlouhodobému či trvalému poškození duševního nebo psychického zdraví dítěte, jeho sociálních dovedností a v nejkrajnějším případě ke smrti.