Co je sociálně-právní ochrana dětí (SPOD)?

 • ochrana práva dětí na jejich příznivý vývoj a řádnou výchovu,
 • ochrana oprávněných zájmů dětí, včetně ochrany jejich majetku,
 • působení směřující k obnovení narušených funkcí rodiny,
 • zabezpečení náhradního rodinného prostředí pro dítě, které nemůže být trvale nebo dočasně vychováváno ve vlastní rodině.

SPO je poskytována bezplatně všem dětem bez rozdílu, bez jakékoliv diskriminace dle rasy, barvy pleti, pohlaví, jazyka, náboženství, politického nebo jiného smýšlení, národnostního, etnického či sociálního původu.

SPO se věnuje všem nezl. dětem do 18 let věku a předním hlediskem OSPOD je zájem a blaho dítěte.

SPO SE ZAMĚŘUJE ZEJMÉNA NA DĚTI,

 •     jejichž rodiče:
  a)     zemřeli,
  b)     neplní povinnosti plynoucí z rodičovské odpovědnosti, nebo
  c)      nevykonávají nebo zneužívají práva plynoucí z rodičovské odpovědnosti;
 •  
 •     které byly svěřeny do výchovy jiné fyzické osoby než rodiče
 •     které vedou zahálčivý nebo nemravný život..
 •     které se opakované dopouští útěků od rodičů…
 •     na kterých byl spáchán trestný čin ohrožení života, zdraví,

Sociálně-právní ochrana představuje soubor opatření a nástrojů, které je třeba používat včas, vhodně a účelně s vědomím, že základním principem při poskytování sociálně-právní ochrany dětí se orgány k tomu zákonem určené v převážné většině vměšují do soukromého a rodinného života, mohou tak činit jen v zákonem dovolených případech a při respektování základních principů, na kterých je sociálně-právní ochrana dětí postavena.
 
SPO je poskytována pro správní obvod obce s rozšířenou působností Moravský Krumlov na MěÚ Moravský Krumlov, kam patří obce:

Bohutice, Čermákovice, Damnice, Dobelice, Dobřínsko, Dolenice, Dolní Dubňany, Džbánice, Horní Dubňany, Horní Kounice, Hostěradice, Jamolice, Jezeřany - Maršovice, Jiřice u Miroslavi, Kadov, Kubšice, Lesonice, Miroslav, Miroslavské Knínice, Moravský Krumlov, Našiměřice, Olbramovice, Petrovice, Rešice, Rybníky, Skalice, Suchohrdly u Miroslavi, Tavíkovice, Trnové Pole, Trstěnice, Tulešice, Vedrovice, Vémyslice.
 
MAPA SPRÁVNÍHO OBVODU ZDE.

PRACOVNÍCI OSPOD SE PŘEDEVŠÍM VĚNUJÍ OBLASTI:

 • PÉČE O RODINU A DĚTI
 • NÁHRADNÍ RODINNÁ PÉČE
 • KURATELA DĚTÍ A MLÁDEŽE (problematika závadového chování a trestné činy dětí a mládeže)
 • TÝRANÉ, ZANEDBÁVANÉ A ZNEUŽÍVANÉ DĚTI(syndrom CAN)

PRACOVNÍCI OSPOD JSOU OPRÁVNĚNI:

 • Navštěvovat dítě a rodinu v místě bydliště dítěte, ve škole a ve školském zařízení, v zařízení poskytovatele zdravotních služeb, v zaměstnání nebo v jiném prostředí, kde se dítě zdržuje, pořizovat obrazové snímky a zvukové záznamy.
 • Sledovat vývoj dětí, které byly svěřeny do výchovy jiných fyzických osob než rodičů.
 • Hovořit s dítětem bez přítomnosti dalších osob.
 • Sledovat výkon ústavní a ochranné výchovy.
 • Navštěvovat dítě, které je ve výkonu vazby nebo výkonu trestu odnětí svobody a dítě, o něž pečuje odsouzená nebo obviněná žena.

Každý je oprávněn upozornit oddělení SPOD na porušení povinností nebo zneužití práv vyplývajících z rodičovské zodpovědnosti, oddělení SPOD má povinnost zachovat anonymitu oznamovatele, pokud o to požádá.

Každý je oprávněn upozornit rodiče na závadové chování jejich dětí.

Dítě má právo požádat o pomoc při ochraně svého života  a dalších práv orgány SPOD, školy, školská zařízení a poskytovatele zdravotnických služeb. A to i bez vědomí rodičů či jiných osob odpovědných za jeho výchovu.

Obecní úřady, státní orgány, pověřené osoby, školy, školská zařízení a poskytovatelé zdravotních služeb, popřípadě další zařízení určená pro děti, jsou povinni oznámit obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností skutečnosti, které nasvědčují tomu, že jde o děti uvedené v § 6 zákona 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí a to bez zbytečného odkladu poté, kdy se o takové skutečnosti dozví.

Poskytoval zdravotních služeb je povinen neprodleně oznámit obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, že matka po narození dítěte dítě opustila a zanechala je v jeho zdravotnickém zařízení.

Zaměstnanci v orgánech sociálně-právní ochrany jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobě, která upozornila orgán sociálně-právní ochrany na skutečnosti týkající se dětí dle § 6 zákona 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí.