PREVENCE

OSPOD působí také preventivně. Ze zákona má povinnost:

  • vyhledávat ohrožené děti,
  • působit na rodiče, aby plnili povinnosti vyplývající z rodičovské odpovědnosti,
  • projednat s rodiči odstranění nedostatků ve výchově dítěte,
  • projednat s dítětem nedostatky v jeho chování,
  • sledovat, zda je na základě kontrolních oprávněně zamezováno v přístupu dětí do prostředí, které je z hlediska jejich vývoje a výchovy ohrožující,
  • poskytnout nebo zprostředkovat rodičům na jejich žádost poradenství při uplatňování nároků dítěte podle zvláštních právních předpisů,
  • oznámit obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností skutečnosti, které nasvědčují tomu, že jde o děti ohrožené.

OSPOD je také zapojen do Komplexního programu primární prevence Města Moravský Krumlov. V rámci tohoto programu pořádá přednášky pro šesté a osmé třídy základních škol na téma Právní vědomí I., II.