KOMISE PRO SOCIÁLNĚ- PRÁVNÍ OCHRANU DĚTÍ

Je zvláštním orgánem obce s rozšířenou působností. Komisi zřizuje starosta obce.

Komise mimo jiné:

  • navrhuje a posuzuje předložené sociálně preventivní programy na ochranu týraných, zneužívaných a zanedbávaných dětí a zajišťuje projednání jednotlivých případů týraných, zneužívaných a zanedbávaných dětí v komisi, za účelem navržení opatření k účinné pomoci dítěti a rodině,
  • doporučuje provést opatření, která by měla být uskutečněna v oblasti ochrany dětí před sociálně patologickými jevy, a připravuje programy péče o problémové skupiny dětí.

Činnost komise je upravena v § 38 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí.